www.melvil.cz/podminky-souteze

Podmínky soutěže s knihou Cirkadiánní kód o Fitbit hodinky

Pár slov o Soutěži a Pořadateli

Název Soutěže: Soutěž o hodinky Fitbit s knihou Cirkadiánní kód (Soutěž)

Doba konání Soutěže: 1. 9. do 23. 12. 2020 

Pořadatelé: Tuto Soutěž spolupořádá a organizuje společnost Jan Melvil Publishing, s.r.o., se sídlem Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 52210, IČO: 276 88 496 („Nakladatelství Melvil“). Soutěž spolupořádá také společnost Whispr Communications s.r.o., se sídlem Petrská 12, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 203680, IČO: 291 44 019 („Agentura Whispr“). Pořadatelé tímto stanovují úplné podmínky a pravidla Soutěže, jejichž znění najdete na webových stránkách Nakladatelství Melvil – www.melvil.cz/fitbitsoutez/podminky („Melvil.cz“).

Partner Soutěže: Do Soutěže poskytuje věcné výhry společnost Fitbit, Inc., kterou v České republice zastupuje Agentura Whispr. 

Jak soutěž funguje

 1. Do Soutěže bude zařazen každý zákazník s doručovací adresou v České republice, který v době mezi 1. 9. 2020 a 23. 12. 2020 objedná a nakoupí na Melvil.cz knihu Cirkadiánní kód a který splní tyto podmínky Soutěže („Soutěžící“). 
 2. Každý Soutěžící je do Soutěže zařazen svým číslem objednávky. Pokud Soutěžící provede více objednávek, které budou obsahovat knihu Cirkadiánní kód, bude zařazen do Soutěže každou svou objednávkou. 
 3. Podmínkou pro zařazení Soutěžícího do Soutěže je vždy uskutečnění nákupu (převzetí zboží). Ze Soutěže budou dále vyřazeny objednávky, u kterých zákazník odstoupil od smlouvy ve 14denní lhůtě.

Nesouhlas s účastí v Soutěži

 1. Každý Soutěžící má právo nesouhlasit se svou účastí v Soutěži a žádat, aby nebyl do slosování zařazen. V takovém případě je potřeba, aby Nakladatelství Melvil svůj nesouhlas sdělil na e-mailu katerina.rackova@melvil.cz nebo dopisem na adresu sídla nakladatele, případně přímo do poznámky v objednávce. V takovém případě nebude objednávka do Soutěže zařazena.
 2. Ze Soutěže může Nakladatelství Melvil vyřadit také Soutěžícího, pokud nesplní nebo poruší tyto podmínky Soutěže nebo pokud k tomu bude mít Nakladatelství Melvil důvodné podezření. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy. 
 3. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci obou Pořadatelů a jejich rodinní příslušníci.

Jak se vybírá výherce 

 1. Výhercem se stanou tři Soutěžící, jejichž čísla objednávek budou náhodně vylosována robotem ze všech čísel objednávek uskutečněných mezi datem 1. 9. 2020 a 23. 12. 2020, které obsahují knihu Cirkadiánní kód („Výherce“). 
 2. Vyhlášení Výherců proběhne neveřejně 24. 12. a Nakladatelství Melvil tři vybrané Výherce osloví soukromě e-mailem, kterým provedli objednávku. 

Výhra v Soutěži 

 1. V Soutěži lze vyhrát tři produkty Fitbit: 
 • 1x Fitbit Sense,
 • 2x Fitbit Inspire 2

(každý produkt jednotlivě jako „Výhra“). 

 1. Každý Soutěžící může v Soutěži získat maximálně jednu Výhru, tedy jeden produkt.
 2. Výherce bude Nakladatelství Melvil kontaktovat e-mailem do 3 pracovních dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, ve které zvítězil, aby mu sdělil údaje pro doručení Výhry.

Doručení Výhry

 1. Výhra bude zaslána prostřednictvím České Pošty na doručovací adresu Výherce v České republice do 14 pracovních dnů od sdělení údajů pro doručení Výhry v e-mailu. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude Výherce obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nepřevezme, bude odeslána zpět a propadne Pořadatelům. Pořadatelé ji v takovém případě mohou využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Nakladatelství Melvil doručovací adresu do 15 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání. 
 2. Pořadatelé nenesou odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výhry. 
 3. Výhru mohou Pořadatelé nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po Pořadatelích nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná plnění.
 4. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat. 

Osobní údaje

 1. Zapojením do Soutěže (odesláním objednávky) souhlasí Soutěžící se zpracováním svých osobních údajů Nakladatelstvím Melvil, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení, případně Facebook přezdívka a další údaje, které Soutěžící sdělí Nakladatelství Melvil např. v komentáři pod Příspěvkem nebo v soukromé komunikaci v e-mailu. 
 2. Nakladatelství Melvil je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
 3. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět dopisem na adrese sídla Nakladatelství Melvil nebo elektronicky na e-mailu katerina.rackova@melvil.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
 4. V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.
 5. Do zpracování osobních údajů není zapojen žádný další zpracovatel.
 6. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:
 1. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Nakladatelství Melvil zpracovává,
 2. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 3. požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 4. právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Nakladatelství Melvil,
 5. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 7. na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
 1. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů Nakladatelstvím Melvil jsou k dispozici zde.

Ostatní informace

 1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 2. Nakladatelství Melvil neodpovídá za funkčnost webu Melvil.cz, jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sám Pořadatel neovlivní.
 3. Pořadatelé mohou tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v době konání Soutěže, Soutěž tedy mohou zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatelé podmínky změní, nahrají jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky.
 4. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži. 
 5. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu XXX.

V Brně, dne 1. 9. 2020