Doprava zdarma nad 950 Kč

Sleva 33-50 % na balíčky

Všechny knihy vždy skladem

Odesíláme do 2. pracovního dne

Reklamační řád

platný pro kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím

Obchodní firma: Jan Melvil Publishing s.r.o.

Sídlo: Brno, Roubalova 13, PSČ 602 00

IČO: 276 88 496, DIČ: CZ276 88 496

adresa pro zasílání reklamací:

Jan Melvil Publishing s.r.o.

Nové sady 583/18, 602 00 Brno-střed

1. Záruka

 1. S.r.o. Jan Melvil Publishing poskytuje na dodané zboží záruku trvající 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky.

2. Výluky ze záruky

 1. S.r.o. Jan Melvil Publishing neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.
 2. Odchylku od sjednaného množství je kupující povinen reklamovat při převzetí dodávky. Následně nelze chybějící množství reklamovat.

3. Reklamace

 1. Vady zjevné při převzetí je kupující povinen reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky (osobně nebo od dopravce). Na pozdější reklamace vad zjevných nebude prodávající brát zřetel.
 2. Kupující je povinen vady (skryté) písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci doručí na adresu prodávajícího uvedenou záhlaví tohoto reklamačního řádu, rámcové kupní smlouvy nebo adresu uvedenou jako sídlo S.r.o. Jan Melvil Publishing v obchodním rejstříku. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
 3. Kupující je oprávněn:a. požadovat odstranění vady doplněním chybějícího zboží
  b. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění
  nebo
  c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob (b, nebo c), který mu nejlépe vyhovuje. Zvolený způsob odstranění vady je oprávněn změnit jen se souhlasem prodávajícího.
 4. Odstoupit od Kupní smlouvy pro vady dodaného zboží může kupující v případě, že dodávkou zboží s vadami je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem co do množství či sjednané kvality zboží, zejména, je-li u dodávky oprávněně reklamováno z důvodu vad více než 10 ks z každých 100 ks dodávky zboží.
 5. S.r.o. Jan Melvil Publishing je povinna neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, pokud reklamaci neuznává. Neučiní-li tak ani do 10 pracovních dnů, má se za to, že reklamaci uznává. 

4. Obecná a závěrečná ustanovení

 1. Jestliže některé ustanovení tohoto Reklamačního řádu bude prohlášeno za neplatné, neruší se tím platnost všech jeho ustanovení. Zrušené ustanovení nahradí S.r.o. Jan Melvil Publishing ustanovením novým, které bude v souladu s platným právním řádem.
 2. Ve věcech, které nejsou přímo upravena tímto Reklamačním řádem platí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 3. Odchylné podmínky uzavřených kupních smluv mezi S.r.o. Jan Melvil Publishing a kupujícími mají přednost před tímto Reklamačním řádem.

V Brně dne 1. října 2008

Mgr. Vít Šebor
jednatel Jan Melvil Publishing, s.r.o.

Podpora & řešení problémů

Máte problém? Nejste spokojeni se zásilkou? Něčemu nerozumíte? Naše knihy vás nebaví? Našli jste chybu?

Klikněte na červenou bublinu „chat“ v pravém dolním rohu této stránky, vyberte možnost „Mám dotaz nebo doporučení“ a napište nám prosím do chatu váš dotaz. Pokud nejsme zrovna online, odpověď vám přijde do e-mailu. Jestliže ikonu chatu nevidíte, zkontrolujte prosím doplňky prohlížeče (např. adblock).

Čekáme na vaše připomínky a rádi je rychle vyřešíme!

Věstník

Zdaleka nejlepší způsob, jak se dozvědět o tématech a knihách, které by vás měly zajímat, je registrace k odběru našeho věstníku. Rozesíláme jej nejvýše 12x do roka.

TIP: klikněte sem pro ukázky předchozích věstníků